2. Jan. 2017

 

| hovedsiden | Info om Før-reformatoriske Kulturminner |


 

INFORMASJON OM FØR-REFORMATORISKE KULTURMINNER

 

FORNMINNER OVER OG UNDER BAKKEN, - HVORDAN SER VI DEM?   Alle fornminner, det vil si kulturminner fra før 1537, er automatisk fredet i henhold til lov om kulturminner. Fredningen gjelder uansett om fornminnet er tidligere kjent og registrert eller ikke. Til fornminnet regnes en sikkerhetssone på fem meter fra fornminnets eller forn-minnefeltets ytterkant.DE VANLIGSTE SYNLIGE FORNMINNENE:

GRAVHAUGER
: Runde, eller sjeldnere lange, hauger bygd av jord eller jord og sten. Oftest mellom 5- 25 meter i diameter. Kan ligge enkeltvis eller flere samlet i gravfelt.
GRAVRØYSER
: Runde, eller sjeldnere lange, røyser bygd av stein. Finnes ofte på åser og koller. Vanligvis 5- 25 meter i diameter. Finnes enkeltvis eller flere samlet i felt.
STENRINGER:
Graver som er bygd av reiste stener i ring. Oftest 10- 15 meter i diameter.
STENLEGNINGER
: Mindre stener lagt i ring, sjeldnere i firkant eller trekant. Flaten innenfor kan være dekket med sten. BAUTASTENER : Enkeltstående gravstener, oftest 1 - 2 meter høye.
BYGDEBORGER
: Koller med lagte, oftest utraste, murer av stein.
HULVEIER
: Veifar som ligger som nedslitte nedbuete spor i bakken.
Ofte finnes 2-3 parallelle spor.
RYDNINGSRØYSER:
Disse er av uviss alder men kan være svært gamle.
Regnes som fornminner.

 


SPOR ETTER FORNMINNER UNDER FLAT MARK.


Slike spor etter fornminner finner man først ved graving i bakken. De sporene som kan tyde på fornminner, er følgende:

 

KULL : Kullbiter og svartbrendt jord kan være spor etter branngraver eller ildsteder.
KOKEGROPER:
Nedgravde groper fylt med kull og svartbrendt jord og skjørbrendt smuldera sten.
FLINT
: Flint finnes ikke naturlig i Norge. Flintredskaper og avslåtte biter av flint er tegn på steinalderboplass.
STENANSAMLINGER:
Stener som ligger unaturlig sammen i bakken kan være gravanlegg eller annen type spor etter menneske aktivitet.
ANDRE SPOR
: I overgang matjordlag-undergrunn finnes iblant furer etterpløying ("ardspor") runde mørke spor etter stolpehull, og andre nedgravninger.

 

Dersom det oppdages fornminner under arbeider i marken, skal disse stanses i den utstrekning de berører fornminnene eller deres sikkerhetssoner på fem meter. Melding skal straks sendes nærmeste Politimyndighet, eller antikvarisk myndighet etter loven her, i henhold til: Lov om kulturminner av 9. juni 1978.

 

 

 

 

Kokegroper fra Knegtehuset v/gartner Moen, Moenjordet, Skjeberg, Sarpsborg k. Her ser vi to kokegroper som er C14 datert til overgangen eldre-yngre romersk jernalder. (ca. 200 tallet e.Kr) ©

 

Kokegroper fra Knegtehuset v/gartner Moen, Moenjordet, Skjeberg, Sarpsborg k. Her ser vi to kokegroper som er C14 datert til overgangen eldre-yngre romersk jernalder. (ca. 200 tallet e.Kr) Amatør-Arkeologisk kontor ©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©