2. Jan. 2017

 

| hovedsiden | Kulturminnevernseksjonen |


 
INSTRUKS FOR KULTURMINNEVERNSEKSJONEN

 

Kulturminnevernseksjonen skal være en pådriver og igangsetter av tiltak som virker til det beste for våre før-reformatoriske kulturminner i Østfold, slik at allmenheten finner det verdifullt og berikende å ha fornminner i sin nærhet, og at man ser varige verdier ved og drive skjøtsel og informasjon om disse minnene generelt for nåtidens- og fremtidens generasjoner, samt påse at kulturminnelovens bestemmelser respekteres og holdes.

 

Kontorets arbeide består for det meste i overflateregistreringer i plogfurer på (innmark) nydyrkete og eldre dyrkete jordbruksarealer etter før-reformatoriske kulturminner, samt leting og registrering i utmark. Og kun i områder hvor det tidligere ikke er funnet eller registrert før-reformatoriske kulturminner. Vi har innarbeidet faste rutiner hvor vi før leting og befaring på andre manns grunn, alltid sender et brev til hjemmelshaver/bruker med forespørsel om tillatelse til leting og befaring, samt opplyser om våre intensjoner med letingen. Vi driver også en utstrakt informasjon om viktigheten av allment kulturminnevern blant den alminnelige befolkningen i Østfold for derigjennom og bygge gode allianser, forståelse og samarbeid mellom det frivillige kulturminnevernet og det offentlige kulturminnevernet i fylket.

Vårt kontor har igjennom mange år etablert gode kontakter med så vel grunneiere, historielag og andre med interesse for Østfolds forhistorie. Disse kaller vi våre kontaktpersoner.

 

Amatør-Arkeologisk Kontor ønsker å bidra til at før-reformatoriske kulturminner blir mer respektert, og at kulturminnevernet får en større forståelse i den jevne befolkning. Dette tror vi kan løses med mer popularisering av fagstoff, og at flere kulturminner blir skiltet og jevnlig skjøttet slik at flere finner det mer innbydende med å ta turen til våre mange og flotte severdige fornminner. Vi ønsker også å bidra med skjøtsel av fornminner, og har også påtatt oss oppgaven med to skjøtselsprosjekt så langt;

nemlig: 1). Hulvei (Felt ID.: 11733) på. Lilleby søndre og mellom g/bnr.1095/6, og 7, av Lilleby i sammen med Hafslund barneskole 6 og 7 klassetrinn v/Lærer, Knut Arild Antonsen. Og 2). Steinsetning (Felt ID.: 40672) på. Rønneld vestre g/bnr.1082/1, begge i Sarpsborg kommune. Disse to skjøtselsprosjektene er godkjente og blir utført med tillatelse av hjemmelshavere og Fylkeskonservatoren i Østfold (v/Fylkeshuset i Sarpsborg).

 

Kontoret styres og ledes i henhold til:

LOV AV 9 JUNI 1978 NR.50 OM KULTURMINNER.

 

 

Dersom det oppdages fornminner i Østfold, som ikke er registrert fra før,

eller kommer tilkjenne opplysninger om brudd på loven her, er vi takknemlig for å få melding.

Melding kan også gis til: Fylkeskonservatoren i Østfold på tlf.: 69 11 70 00 (fylkeshuset i Sarpsborg).

 

Adressen er: Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold

Kulturminnevernseksjonen

Stens Vei 4

1738 BORGENHAUGEN Tlf: 69 16 32 17

E-Postadr.: amator.arkeologisk.kontor@consultant.online.no

 

 BILDER FRA ARKIVET VÅRT

 

Hulvei (Oldtidsvei) ved Tvetervannet i Sarpsborg kommune Østfold fylke
Hulvei (Oldtidsvei) ved Tvetervannet i Sarpsborg k. Østfold f. Foto Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

 

 

Arkeologisk utgravning av skadd gravhaug fra romertid, eldre Jernalder på Rokke i Halden kommune, Østfold fylke i 1990
Arkeologisk utgravning av skadd gravhaug fra romertid, eldre jernalder på Rokke i Halden k. Østfold f. i 1990.
Foto Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©