2. Jan. 2017

 

| hovedsiden | Registreringstjenesten |


 

 

 


FUNN OG REGISTRERINGS SIDEN!

 

Her kan du skrive ut registreringsskjemaer for både løse og faste før-reformatoriske kulturminner som du måtte ha i din besittelse eller vite om, men som ikke er blitt registrert/innrapportert eller levert inn til rette kulturminnevern myndighet etter loven her ennå.

Vi minner også om innleveringsplikten av alle løse kulturminner fra før 1537, og mynter fra før år 1650.
(Se: Lov om kulturminner).

 

Bemerk at: Dersom det oppdages fornminner under arbeider i marken, skal disse stanses i den utstrekning de berører fornminnene eller deres sikkerhetssoner på fem meter. Melding skal straks sendes nærmeste Politimyndighet, eller antikvarisk myndighet etter loven her, i henhold til : Lov om kulturminner.

 

 


 

 

 

Hent ned skjema i pdf for registrering av løse kulturminner her

Hent ned skjema i pdf for registrering av faste kulturminner her

 

informasjon om kulturminner fra almennheten, kan skrives inn her

 

E-post til Registreringstjenesten er: amator.arkeologisk.kontor@consultant.online.no

 

 

 Vi ser frem til å høre mer fra deg. Send oss gjerne opplysninger om faste kulturminner og løsfunn, men ikke selve løsfunnet; vedlegg heller et foto eller tegning/skisse av gjenstanden(e). Eventuelle funn må leveres separat, da de kan være i svært dårlig forfatning og derfor må behandles med varsomhet så dette må avtales spesielt i hvert enkelt tilfelle. Oppgi navn, adresse samt telefonnummer som vi kan nå deg på, og når det passer best å treffe deg, så kontakter vi deg så raskt som mulig!

 

På forhånd takk!

 

Med vennlig hilsen

 

 

Heine Iversen

Arkeologisk leder

Registreringstjenesten

Kulturminnevernseksjonen

Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold

 

 

 


 

BREVINSTRUKS FOR REGISTRERINGSTJENESTEN.
Opplysninger om:

Arbeidsfelt og oppgaver ved utsendelse av brev til hjemmelshavere/brukere

I Østfold fylke.

 

 

På privat og frivillig basis driver vi med kulturminnevern i Østfold fylke. Det må her pressiseres at vi er kjent med, og holder de lover og regler, som til en hver tid gjelder m.h.t. kulturminner og vern av disse, samt at vi etter endt leting og registrering på andre manns grunn, alltid innleverer og innrapportere til rette kulturminnevernmyndighet det vi har mottatt, funnet eller observert. Alt uten kostnader for grunneier, melder, informant, eller den som tar kontakt med oss.

 

På denne bakgrunn; tillater vi oss å spørre om det er gjort noen funn eller andre observasjoner, som kan være av arkeologisk interesse på Deres eiendom, og som ikke er registrert eller blitt gjort kjent tidligere, om så er tilfelle er vi interessert i å få melding.

 

Vårt kontor driver også en systematisk registrering og lete virksomhet, m.h.t.: Nye Arkeologiske funn og observasjoner i plogfurer, på gamle og nydyrkede jordbruks-arealer, det kan være funn av f.eks. Boplasser, ildsteder, kokegroper, flatmarksgraver, og brannlags forekomster m.m., som indikerer forhistorisk og middelaldersk aktivitet på stedet tidligere.

 

På denne bakgrunn, ønsker vi å komme på en befaring for å se om Deres eiendom har, uregistrerte kulturminner, og potensiale for overflate funn i åker. Befaring/leting gjøres eventuelt før såing på våren eller etter innhøstingen. Saksbehandler/Registrator tar nærmere kontakt med Dem.

 

Melding kan også gis til: Fylkeskonservatoren i Østfold på tlf.: 69 11 70 00 (fylkeshuset i Sarpsborg).

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Heine Iversen

Arkeologisk leder

Registreringstjenesten

Kulturminnevernseksjonen

Amatør-Arkeologisk Kontor i Østfold

 

 

 

 

 


 

BILDER FRA ARKIVET VÅRT

 

 

 

Bosettningsområde fra eldre steinalder
Bosettningsområde fra eldre steinalder. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

En trinnøks av bergart. Funnet i samme område som på fotoet over
En trinnøks av bergart. Funnet i samme område som på fotoet over. Foto. Amatør-Arkeologisk Kontor ©

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©